1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ห้องสำหรับเก็บตัวอย่างเสมหะและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ


 

 

ตู้สำหรับเก็บตัวอย่างเสมหะและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

( Bio Safety Sputum Collecting Booth )


ตู้สำหรับเก็บตัวอย่างเสมหะและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ระบบป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อจุลชีพ Partial Unidirectional Booth for Infectious Control 
เป็นตู้ที่ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยไปนั่งหน้าตู้ เพื่อบ้วนเสมหะ น้ำลาย หรือของเหลวอื่นๆ ในอ่างน้ำภายในตู้
เพื่อนำตัวอย่างไปตรวจสอบหาเชื้อจุลชีพ โดยมีระบบป้องกันเชื้อจุลชีพที่อาจจะออกมากับลมหายใจ
หรือละอองน้ำที่ออกมาจากปากหรือจมูกของผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายหรือกระเซ็นย้อนเข้ามาสะสมทั้งด้านใน
หรือด้านนอกของตู้ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อจุลชีพ 

อ่านรายละเอียดของแต่ละรุ่น
ตู้สำหรับเก็บตัวอย่างเสมหะและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 
( Mobile Unit Bio Safety Sputum Collecting Booth)
ห้องสำหรับเก็บตัวอย่างเสมหะและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ